torridness


torridness
/tɔ'riditi/ Cách viết khác : (torridness) /'tɔridnis/ * danh từ - sức nóng cháy, sức nóng như thiêu như đốt

English-Vietnamese dictionary. 2015.